Rådgivning hos NIELSEN advokater ApS

Konteret beskæftiger sig primært med handel med:

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende for Nielsenadvokater ApS, (CVR 30524489) mht. juridiske bistand og øvrige ydelser,
medmindre andet skriftligt aftales mellem advokatkontoret og klienten.
 

Adv. Henrik Tvinnemose Nielsen er advokat i selskabet og er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Ved modtagelsen af en sag undersøger vi, om der foreligger inhabilitet eller interessekonflikt eller øvrige forhold, som forhindrer, at vi kan påtage os sagen.
Advokatfirmaet er underlagt hvidvaskloven og indhenter ved sagens modtagelse de efter loven påkrævede oplysninger.

Vort honorar beregnes med udgangspunkt i den tid, der er medgået ved behandlingen af sagen, arbejdets omfang, vanskelighed og art, herunder graden af den specialistviden,
der har været anvendt på sagen, de involverede værdier, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat.
Vi fakturerer vore ydelser med rimelige intervaller. Ved enkeltopgaver af kort varighed fakturerer vi normalt i forbindelse med sagens afslutning.

Klienten vil ud over honoraret for den udførte bistand blive faktureret eventuelle udlæg i forbindelse hermed, herunder gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, samt større kopierings-, oversættelses-, og forsendelsesudgifter.
Alle midler, som vore klienter betror os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti. Klientmidlerne indsættes og forrentes på klientkonti hos vore bankforbindelse.


Ophavsretten til de dokumenter og andet arbejde, som advokatkontoret frembringer, tilhører advokatkontoret medmindre andet konkret er aftalt med klienten.


Alle hos Nielsenadvokater ApS er underlagt tavshedspligt.
Alle oplysninger behandles fortroligt.

Vi rådgiver alene om dansk ret. Enhver tvist mellem en klient og os skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.
Vi er ansvarlige for vor bistand over for vore klienter efter dansk rets almindelige regler, dog således at vort ansvar er begrænset til 5 mio. DKK for hver enkelt sag.
Vort ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte tab.


Nielsen Advokater har tegnet ansvarsforsikring i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.
Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed.
Ansvarsforsikring m.v. er tegnet i HDI Global Specialty Danmark, CVR-nr. 41268638 (Indiakaj 6, 1., 2100 Kbh. Ø).


Advokaterne hos Nielsenadvokater ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Nielsenadvokater, kan klage over salærets størrelse/opdrag/rådgivning indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Persondata håndteres i henhold til persondatalovgivningen (GDPR)